Výstavba rodinného domu, stavební povolení a daň z nemovitosti

Výstavba rodinného domu, stavební povolení a daň z nemovitosti

Pokud jste se rozhodli pro stavbu rodinného domu, stanete se stavebníky a čeká vás jedna ne moc známá povinnost, jejíž opomenutí se může trochu prodražit.

Tato povinnost se týká podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí do 31.1.2020 v případě, že vaše Rozhodnutí o umístěním stavby či Stavební povolení bylo vydáno v roce 2019. Vydáním stavebního povolení se totiž dle tohoto vyjádření https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/vymezeni-stavebniho-pozemku-pro-ucely-da-2787 k Zákonu o dani z nemovitých věcí stává část vašeho pozemku pozemkem stavebním (bez ohledu na to, jestli jste začali a nebo nezačali stavět!!!). ( FÚ nebere v potaz datum nabytí právní moci – zřejmě chybně, ale o tom může rozhodnout jedině soud)

V Zákoně to je přesně takto:

(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

Pokud zapomenete podat nové daňové přiznání, máte problém, neboť stavební pozemek může mít až 10x vyšší sazbu daně než  zbylá část pozemku. 

Nezapomeňte tedy do konce  ledna splnit tuto  povinnost, ať  se vyhnete nesmyslné pokutě od Finančního úřadu. Stát má všechny podklady pro vyměření daně, ale přesto musíme, ve 21.století, podávat nové a nové daňové přiznání….

Na závěr příklad ze života

V roce 2017 jste koupili pozemek. Do 31.ledna 2018 jste podali na FÚ daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

V červnu 2019 jste získali po všech bojích a válkách s DOSS (dotčené orgány státní správy) stavební povolení, které nabylo právní moci v červenci 2019.  V lednu 2020 musíte podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, které bude zahrnovat změnu části pozemku na stavební.

Po třech letech  plného pracovního nasazení se vám v roce 2022 podaří stavbu dokončit  a  stavební úřad vám přidělí číslo popisné. Následně musíte zase v lednu 2023  podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí…